REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TYLEFRAJDY.PL

 1. CO OKREŚLA NASZ REGULAMIN?
 1. Nasz regulamin określa ogólne warunki, zasady, prawa i obowiązki użytkowników, usługodawcy oraz sposób świadczenia usług dostępnych na stronie tylefrajdy.pl, dalej zwanej ,,Serwisem Internetowym’’.
 2. Stronę Serwisu prowadzi Agnieszka Nowicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Tyle Frajdy Agnieszka Nowicka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Antoniego Małeckiego 34 lok. 4, 60 – 705 Poznań, NIP 7772997089, REGON 523712419, którą w dalszej części regulaminu będziemy nazywać ,,Usługodawcą’’.
 3. Serwis ma charakter wypożyczalni online. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca wynajmuje  towary, w szczególności w postaci zabawek, pomocy edukacyjnych i różnego rodzaju akcesoriów dla dzieci, w ramach odpłatnych subskrypcji.
 4. Kontakt z nami jest zawsze możliwy:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: tylefrajdy@gmail.com;
  2. pod numerem telefonu: +48 508 541 243;
  3. za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 5. Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony na stronie Serwisu, w taki sposób, abyś miał możliwość jego pozyskania, odtwarzania i utrwalania w każdej chwili. Poza tym możesz go również wydrukować lub zapisać na urządzeniu, z którego korzystasz.
 1. SŁOWNICZEK

W regulaminie będziemy posługiwać się kilkoma terminami, których znaczenie opisujemy poniżej:

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Serwisie Internetowym;

Okres rozliczeniowy – okres czasu równy okresowi wskazanemu w opisie i charakterystyce poszczególnej Subskrypcji, liczony od dnia zawarcia Umowy Subskrypcyjnej;

Operator płatności – podmiot obsługujący Płatności cykliczne, wskazany na stronie Serwisu;

Płatności cykliczne – forma płatności, pozwalająca na regularne obciążanie rachunku Klienta poprzez kartę płatniczą, bez konieczności każdorazowego wykonywania przez niego transakcji płatniczej, realizowana zgodnie z warunkami świadczenia usługi płatniczej Operatora płatności;

Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Regulamin – niniejszy dokument;

Subskrypcja – odpłatna Usługa (Usługa Subskrypcji), polegająca na udzieleniu dostępu do wypożyczalni, a tym samym umożliwieniu zawierania Umowy najmu na Towar wybrany spośród Towarów prezentowanych na stronie Serwisu, w zamian za dokonywanie Płatności cyklicznych;

Umowa najmu – Umowa najmu w rozumieniu Kodeksu cywilnego, na mocy której Usługodawca oddaje, a Użytkownik obejmuje wybrany przez siebie Towar w odpłatny najem, zawierana na zasadach określonych w pkt VII Regulaminu;

Umowa o świadczenie Usługi Subskrypcji/ Umowa Subskrypcyjna – umowa zawierana w ramach Serwisu pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach określonych w pkt V niniejszego Regulaminu;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Użytkownik – Konsument lub Przedsiębiorca, który może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Towar – produkt fizyczny prezentowany w Serwisie Internetowym, wynajmowany przez Usługodawcę w ramach Umowy najmu;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Subskrypcji, określające w szczególności rodzaj wybranej przez Użytkownika Subskrypcji lub oświadczenie woli Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy najmu, określające w szczególności rodzaj wybranego Towaru.

 1. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
    1. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
    2. Aby sprawnie korzystać z naszego Serwisu musisz spełnić minimalne wymagania techniczne, czyli potrzebujesz:
 1. urządzenia z dostępem do Internetu, np. komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy,
 2. dostępu do poczty elektronicznej,
 3. najnowszej wersji przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
 4. programu do odczytu i zapisywania plików formatu PDF;
 5. programu umożliwiającego rozpakowanie dokumentów – typu .rar i zip.
 1. Pamiętaj proszę, że korzystanie z Usług, które są świadczone drogą elektroniczną, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, także po Twojej stronie.  Możesz bowiem spotkać się z ryzykiem wprowadzenia do Twojego systemu teleinformatycznego szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji Twoich danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć takiego ryzyka, zalecamy abyś korzystając z naszego Serwisu, stosował właściwe środki techniczne, które zminimalizują wystąpienie ryzyk. Dobrym rozwiązaniem jest korzystanie np. z  programów antywirusowych i zapór sieciowych typu firewall. 
 2. Jako Użytkownik Serwisu nie możesz stosować urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić jego działanie. 
 3. Zabronione jest również korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów oraz wszelkich treści publikowanych i udostępnianych w ramach Serwisu należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje wskazane na stronach Serwisu nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 1. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu, korzystanie z bezpłatnych Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Usługodawca umożliwia wszystkim Użytkownikom korzystanie m.in. z następujących Usług:
   1. przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności informacji o Towarach;
   2. udostępniania interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą;
   3. zapisania się do udostępnianego w Serwisie Newslettera,
   4. dodania opinii;
   5. założenia i prowadzenia Konta.
 1. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności informacji o Towarach oraz innych treści związanych z działalnością Usługodawcy i charakterem Serwisu, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 2. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 3. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu zakładania Konta. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał jego subskrypcji.
 4. Użytkownik ma możliwość zamieszczania w Serwisie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. Usługi, Towaru czy przebiegu transakcji. Użytkownik dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Usługach, czy Towarach w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 5. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Serwisu Internetowego.
 6. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 7. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.
 1. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI SUBSKRYPCJI
 1. Informacje o Usłudze Subskrypcji podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz aktywnej karty płatniczej akceptowanej przez Operatora płatności (szczegółowe wymogi techniczne dotyczące typów kart płatniczych mogą być uzależnione od wytycznych Operatora płatności).
 3. W celu Zamówienia Subskrypcji, Użytkownik powinien:
  1. wybrać jeden z rodzajów Subskrypcji prezentowanych na stronach Serwisu;
  2. wypełnić formularz Zamówienia, danymi niezbędnymi do jego realizacji;
  3. zaakceptować regulamin Operatora płatności oraz niniejszy Regulamin;
  4. zatwierdzić wybór poprzez przycisk dedykowany zakupowi.
 1. Złożenie Zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w ppkt powyżej, tj. za pośrednictwem formularza Zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem Zamówienia Usługodawcy przez Klienta  w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Subskrypcji. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi Subskrypcji.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Subskrypcji zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Subskrypcji zawierana jest na czas oznaczony, z zastrzeżeniem zapisu w pkt VII ppkt 10 poniżej.
 4. Użytkownik, o ile nie zrezygnuje z Subskrypcji przed upływem ostatniego dnia okresu obowiązywania Subskrypcji w danym miesiącu, wyraża zgodę na przedłużenie Subskrypcji na czas nieoznaczony oraz upoważnia Usługodawcę do pobrania opłaty za kolejny miesiąc Subskrypcji lub kolejne miesiące Subskrypcji, aż do czasu kiedy nie złoży wypowiedzenia Umowy, zgodnie z ppkt poniżej.
 5. Użytkownik może dokonać wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usługi Subskrypcji w każdym czasie, ze skutkiem na ostatni dzień Okresu rozliczeniowego.
 6. Wypowiedzenia Umowy Subskrypcji Użytkownik dokonuje za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w odpowiednim panelu na swoim Koncie.
 7. Usługodawca może rozwiązać z Użytkownikiem Umowę Subskrypcyjną, z zachowaniem 14 -dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego. W tym celu Usługodawca przesyła Użytkownikowi wypowiedzenie na podany przez niego podczas składania Zamówienia adres e-mail. Użytkownik może korzystać z Usług Serwisu w okresie wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 1. PŁATNOŚĆ CYKLICZNA
 1. Ceny Subskrypcji podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz inne opłaty.
 2. W przypadku, gdy Usługodawca stosuje mechanizmy indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, każdorazowo przekazuje tę informację Konsumentowi, podczas składania Zamówienia, z uwzględnieniem wymogów, jakie nakładają w tym zakresie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 3. Użytkownik dokonuje zapłaty za pośrednictwem Płatności cyklicznej – polegającej na automatycznym, okresowym obciążaniu środka płatniczego wskazanego przez Użytkownika kwotą odpowiadającą wysokości należności za wskazaną przez Użytkownika Subskrypcję w danym Okresie rozliczeniowym, liczonym od dnia zawarcia Umowy Subskrypcyjnej.
 4. Płatność cykliczna odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego Operatora płatności (PayU S.A), zgodnie z informacjami w Serwisie. W tym celu Użytkownik może być proszony o założenie konta u tego Operatora płatności, zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w Serwisie.
 5. Należność za Subskrypcję jest pobierana w każdym pierwszym dniu kolejnego Okresu rozliczeniowego. W niektórych przypadkach termin płatności, o którym mowa w zdaniu poprzednim może ulec zmianie, przykładowo w przypadku, gdy dokonanie płatności za Subskrypcję za pośrednictwem formy wybranej przez Klienta nie jest możliwa.
 6. W przypadku, gdy płatność za Subskrypcję za kolejny Okres rozliczeniowy nie może być zrealizowana za pośrednictwem formy płatności wybranej przez Użytkownika, Usługodawca wezwie Użytkownika do usunięcia naruszenia poprzez wybranie innej formy płatności. Usługodawca może w takim przypadku dokonać zawieszenia świadczenia Usługi Subskrypcji do czasu wpłynięcia płatności za kolejny Okres rozliczeniowy.
 7. Usługodawca na stronach Serwisu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 1. UMOWA NAJMU
  1. Warunkiem złożenia Zamówienia na wynajęcie wybranego Towaru jest uprzednie zawarcie Umowy Subskrypcyjnej, na zasadach opisanych w pkt V Regulaminu oraz założenie Konta w Serwisie i zalogowanie się do niego.
  2. W celu złożenia Zamówienia na wynajęcie Towaru, Użytkownik powinien:
  1. zalogować się do Konta;
  2. wybrać jeden z Towarów prezentowanych na stronach Serwisu w zakładce ,,Wypożyczalnia’’;
  3. wypełnić formularz Zamówienia, danymi niezbędnymi do jego realizacji;
  4. zaakceptować niniejszy Regulamin;
  5. zatwierdzić wybór poprzez przycisk dedykowany wypożyczeniu Towaru.
  1. Złożenie Zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w ppkt powyżej, jest jednoznaczne ze złożeniem Zamówienia Usługodawcy przez Klienta  w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy najmu. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa najmu.
  2. Umowa najmu zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
  3. W ramach Umowy Subskrypcyjnej możliwe jest jednoczesne wynajęcie jednego Towaru. Użytkownik, który chce wynająć jednocześnie więcej niż jeden Towar, powinien wykupić kolejną Subskrypcję.
  4. Dostawa wynajętych Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia na najem Towarów.
  5. Towary w zależności od wyboru Klienta mogą być dostarczane w następujący sposób:
 1. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 2. do Paczkomatu.
 3. Odbiór osobisty w sklepie Jagodnie Nie Porzeczka ul Małeckiego 36 lok 2
  1. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru, które są po stronie Klienta.
  2. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych. Realizacja Zamówienia w zakresie przygotowania do wysyłki następuje każdorazowo po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Usługodawcy wpłaty zrealizowane w ramach Płatności cyklicznej, opisanej w pkt VI powyżej oraz zawarciu Umowy najmu.
  3. Użytkownik może korzystać z wynajętego Towaru, przez cały czas obowiązywania Umowy Subskrypcyjnej. Usługodawca wyraża zgodę na używanie Towarów po upływie terminu na jaki została zawarta Umowa Subskrypcyjna, natomiast nieodesłanie Towaru do upływu Umowy Subskrypcyjnej i brak rezygnacji z Subskrypcji, oznacza przedłużenie Umowy Subskrypcyjnej na czas nieoznaczony.
 1. Jeżeli w czasie trwania Umowy najmu okaże się potrzeba napraw, które obciążają Usługodawcę, Użytkownik powinien zawiadomić go o tym niezwłocznie. Jeżeli jest to możliwe, Użytkownik proszony jest o informowanie Usługodawcy o wszystkich uszkodzeniach Towaru, w tym m.in. o zgubieniu jakichkolwiek elementów Towaru.
 2. Podnajem Towaru przez Użytkownika nie jest możliwy.
 1. ZWROTY I WYMIANY WYNAJĘTYCH TOWARÓW
    1. Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Towaru, w ciągu 3 Dni roboczych po zakończeniu Subskrypcji, zgodnie z pkt V powyżej. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, które uiszczane są już w trakcie składania Zamówienia.
    2. Klient zwraca Towar za pośrednictwem takiego samego sposobu, jaki został wybrany i opłacony na etapie składania Zamówienia na Towar jako sposób dostawy (pkt VII ppkt 7 powyżej).
    3. W przypadku zwrotu Towaru za pośrednictwem:
  1. firmy kurierskiej – Użytkownik w celu umówienia kuriera, kontaktuje się z Usługodawcą;
  2. paczkomatu – samodzielnie nadaje wysyłkę Towaru w paczkomacie, na zasadach określonych przez firmę obsługującą paczkomat.
    1. W przypadku niedostarczenia Usługodawcy Towaru, w terminie wskazanym w ppkt 1 powyżej, Usługodawca wzywa Użytkownika do zwrotu Towaru, wyznaczając mu stosowny termin, pod rygorem naliczania kar umownych za każdy dzień zwłoki, w wysokości 30 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych).
    2. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 5 dni roboczych od dnia wezwania.
    3. Klient w trakcie obowiązywania Umowy subskrypcyjnej, ma możliwość wymiany wynajętych Towarów – maksymalnie 3 razy w ciągu jednego okresu rozliczeniowego
    4. Wymiana Towaru w ramach Subskrypcji możliwa jest po upływie 3 Dni roboczych od dnia otrzymania wynajętego Towaru, zarówno tego, który Klient otrzymał jako pierwszy, jak i kolejnego otrzymanego w ramach wymiany.
    5. W celu wymiany Towaru na inny, Klient powinien złożyć Zamówienie na kolejny Towar, uwzględniając termin w ppkt 7 powyżej. Dostarczenie kolejnego Towaru odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku każdego złożonego Zamówienia. Dostarczając kolejny Towar, Usługodawca dostarcza etykietę, pomocną do zwrócenia poprzednio wynajętego Towaru, z której Użytkownik może skorzystać zwracając Towar.
    6. W czasie trwania Umowy najmu, Użytkownik powinien używać Towar w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu.
    7. Po zakończeniu Umowy najmu Użytkownik obowiązany jest zwrócić Towar, na zadach określonych w ppkt powyżej, ponadto w stanie niepogorszonym. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Towaru będące następstwem prawidłowego używania.
    8. W przypadku, gdy Użytkownik zwróci Towar w stanie pogorszonym, Usługodawcy przysługują roszczenia o naprawienie szkody.
 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
 1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy udostępnianego przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia od dnia zawarcia Umowy.
 4. Usługodawcy z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadku Umowy o świadczenie Usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości.
 6. Pozostałe wyjątki od prawa do odstąpienia od Umowy zostały wskazane w art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do:
   1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
   2. wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych,
   3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
   4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 2. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
    1. Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Tyle Frajdy Agnieszka Nowicka, pod adresem ul. Antoniego Małeckiego 34 lok. 4, 60 – 705 Poznań, na adres poczty elektronicznej: tylefrajdy@gmail.com lub pod numerem telefonu: +48 508 541 243.
    2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
    3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu Internetowego.

 1. XII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 4. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których Umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 9. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez wiadomość mailową. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy.

 

REGULAMIN VOUCHERÓW PODARUNKOWYCH

 

      1. Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Voucherów na 2 miesięczną subskrypcje w internetowej wypożyczalni zabawek Tyle Frajdy  i Voucherów na 4 miesięczną subskrypcję w internetowej wypożyczalni zabawek Tyle Frajdy zwanymi dalej Voucherami.

 

        2. Definicje.

Voucher – voucher w formacie PDF wygenerowany przez Serwis Internetowy w formie elektronicznej, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za subskrypcję (abonament) w internetowej wypożyczalni zabawek Tyle Frajdy

Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Vouchera w Serwisie Internetowym.

Posiadacz – osoba realizująca Voucher.

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.

Serwis Internetowy – strona internetowa, na której oferowane są do sprzedaży usługi oraz Vouchery, działająca w domenie www.tylefrajdy.pl.

Subskrypcja –  odpłatna Usługa (Usługa Subskrypcji) polegająca na udzieleniu dostępu do wypożyczalni, a tym samym umożliwieniu zawierania Umowy najmu na Towar wybrany spośród Towarów prezentowanych na stronie Serwisu, rozliczana w okresach miesięcznych.

Wydawca – Agnieszka Nowicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Tyle Frajdy Agnieszka Nowicka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul Antoniego Małeckiego 34 lok.4, 60-705 Poznań NIP 7772997089, REGON 523712419.

 

      3. Warunki ogólne.

 1. Wydawca oferuje do nabycia w Serwisie Internetowym Vouchery na 2 miesięczną Subskrypcję o wartości 259,00 zł oraz Vouchery na 4 miesięczną Subskrypcję o wartości 459,00zł. Za każdy Voucher Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Vouchera.
 2. Wartość Voucherów opublikowane są na stronie internetowej www.tylefrajdy.pl.
 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
 4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Vouchera za Subskrypcję
 5. Voucher może być wykorzystany wyłącznie do opłacenia 2 miesięcznej Subskrypcji lub 4 miesięcznej Subskrypcji w internetowej wypożyczalni zabawek Tyle Frajdy.
 6. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
 7. Okres ważności Vouchera wynosi 12 miesiące od dnia jego sprzedaży. Niewykorzystanie Vouchera jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
 8. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów
 9. Jedyną dostępną formą płatności za Voucher jest płatność za pomocą serwisu PayU
 10. Voucher nie jest elektroniczną kartą płatniczą ani innym elektronicznym instrumentem płatniczym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 11. Nabywca lub Posiadacz może zgłosić reklamację w związku z zakupem lub użytkowaniem Vouchera pod adresem mailowym tylefrajdy@gmail.com. Wydawca maksymalnie w ciągu 10 dni roboczych ustosunkuję się do złożonej reklamacji.
 12. Zasady i tryb nabywania Voucherów za pośrednictwem Serwisu Internetowego, określone są w Regulaminie Serwisu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej www.tylefrajdy.pl

      4. Realizacja Vouchera

 1. Posiadacz Vouchera ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:
 2. Voucher stanowi formę zapłaty tylko za 2 miesięczną Subskrypcję lub 4 miesięczną Subskrypcję w Serwisie Internetowym. Każdy Voucher posiada unikatowy Kod, który uprawnia do rabatu w wysokości 100% wartości opłaty początkowej stworzonych specjalnie w tym celu subskrypcji ( 2 miesiące lub 4 miesiące)
 3. Voucher może zostać użyty tylko dla produktu dla jakiego został przewidziany.
 4. Voucher posiada termin ważności 12 miesięcy od momentu zakupu, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Vouchera nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Vouchera, nie można nim dokonywać płatności;
 5. Dostarczenie Vouchera do Nabywcy następuję w formie elektronicznej na adres e-mail w ciągu 24h od zakupu.
  e. Po wysłaniu Vouchera Wydawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia, zniszczenia, utraty (w tym kradzieży) lub nieuprawnionego użycia przez osobę trzecią. Wyłącznie Nabywca jest odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo otrzymanego Vouchera.
 6. Nabywca ma prawo do zwrotu niewykorzystanego Vouchera w terminie 14 dni od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Wydawcy bez podania przyczyny.
 7. Wydawca ma 7 dni na zwrot środków na konto z którego dokonano płatności za Voucher

   5. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Vouchera.
 2. . Zakup Vouchera przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Serwisie Internetowym na stronie www.tylefrajdy.pl.
 4.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu w Serwisie Internetowym i dotyczyć będą Voucherów zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.